ADVOCATENKANTOOR DE KORT

ADVOCATEN
KANTOOR
DE KORT

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Advocatenkantoor is een eenmanspraktijk waarin dhr. mr. drs. A.H.J. de Kort zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen met als specialismen medisch recht en medisch tuchtrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor De Kort en gelden voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Advocatenkantoor De Kort, welk kantoor is gevestigd te Sint-Michielsgestel (5272 CG) aan de Grote Cour 27, werkzaam zijn of waren.
 3. Advocatenkantoor De Kort is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en de opdrachtgever deze voorwaarden niet terstond schriftelijk heeft verworpen.
 4. Advocatenkantoor De Kort is een eenmanszaak en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Advocaat mr. drs. A. De Kort is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te ’s-Gravenhage (2596 XM) aan de Neuhuyskade 94 (telefoonnummer: 070-3353535).
 5. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen opwww.advocatenkantoordekort.nl en liggen ter inzage bij Advocatenkantoor De Kort aan de Grote Cour 27 te Sint-Michielsgestel (5272 CG).

Artikel 2: Opdrachten en aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor De Kort. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever zal zich op het eerste verzoek van Advocatenkantoor De Kort deugdelijk dienen te legitimeren.
 3. Advocatenkantoor De Kort verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Advocatenkantoor De Kort verbindt zich om de opdrachtgever regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.
 4. Advocatenkantoor De Kort geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak. Ook geeft Advocatenkantoor De Kort geen kans-inschatting over de uitkomst van de zaak.
 5. Zowel de opdrachtgever als Advocatenkantoor De Kort kan de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Advocatenkantoor De Kort heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden tot de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Advocatenkantoor De Kort zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per aangetekende post, met bericht van ontvangst, retourneren dan wel op een gelijke wijze doorzenden aan de opvolger en het dossier archiveren. Advocatenkantoor De Kort zal, indien een opvolger zich aanbiedt dan wel de stukken vraagt, geen inhoudelijke besprekingen over de zaak met de opdrachtgever meer verrichten. Advocatenkantoor De Kort kan met de opvolger afspreken dat voor doorzending van het dossier eerst de openstaande declaratie(s) voldaan moet(en) zijn, dan wel dat de opvolger zich inzet voor de betaling hiervan.
 7. Advocatenkantoor De Kort zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor De Kort is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor De Kort aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Kort is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor De Kort wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de betaalde declaratie(s) in de desbetreffende zaak, met een maximum van € 50.000,-.
 9. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor De Kort binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 3: Borgsom/voorschot

 1. Advocatenkantoor De Kort zal met haar werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat de opdrachtgever zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte van dit voorschot zal per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. Het voorschot strekt tot zekerheid van uw financiële verplichtingen jegens Advocatenkantoor De Kort. U krijgt dit voorschot bij beëindiging van de opdracht terug.
 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt u maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand bij u in rekening worden gebracht.
 3. Advocatenkantoor De Kort heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 4: Honorarium 

 1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat u aan Advocatenkantoor De Kort dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door ons jaarlijks vast te stellen uurtarieven, welk uurtarief in het eerste gesprek en/of in de bevestigingsbrief is medegedeeld.
 2. Kosten die namens opdrachtgever aan derden voldaan moeten worden, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. Een percentage van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
 3. Advocatenkantoor De Kort zendt eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling bent u zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. Advocatenkantoor De Kort is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 5: Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Advocatenkantoor De Kort staat ook daarvoor in aanmerking komende cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; rvr.org.
 2. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ’toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg met opdrachtgever. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Advocatenkantoor De Kort bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
 3. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Advocatenkantoor De Kort met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
 4. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zult u het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren.

Artikel 6: Archivering van dossiers

Behoudens voor zover uit de wet of specifiek voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Overigens wordt het desbetreffende dossier gedurende tenminste 5 jaar bewaard.

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. Uiteraard wil Advocatenkantoor De Kort de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst zijn. In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen. Bij gebreke van overeenstemming, staat het partijen vrij bemiddeling in te roepen van de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch, die in het kader van de Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten partijen in eerste instantie tot elkaar zal proberen te brengen.
 2. Advocatenkantoor De Kort beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze wordt u op eerste verzoek toegezonden.

Artikel 8: Gedragsregels 

Advocatenkantoor De Kort is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. Deze regelgeving is te vinden op https://www.advocatenorde.nl.

Artikel 9: Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor De Kort wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.
 2. Tenzij de hiervoor in artikel 7 genoemde Klachten- en Geschillenregeling van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 10: Kamer van Koophandel 

Advocatenkantoor de Kort is onder nummer 17138766 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 11: Cliënttevredenheidsonderzoek

De opdrachtgever kan op verzoek van mr. drs. A.H.J. de Kort een cliënttevredenheidsonderzoek invullen en aan het kantoor retourneren. Deze gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Medisch Advocaat

Advocatenkantoor de Kort
mr. drs. A.H.J. (Arno) de Kort
mr. L.C. (Lizzy) Rovers*, advocaat

Contact

De Grote Cour 27
5272 CG  Sint Michielsgestel
073-5530626

KvK: 17138766

*Mr. L.C. Rovers is tevens werkzaam bij advocatenkantoor Gerk Oberman te Eindhoven